Regulamin sklepu internetowego GOOD LOOK Natalia Rakoczy

I. Postanowienia ogólne

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.goodlook.shop.pl jest Natalia Rakoczy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GOOD LOOK Natalia Rakoczy, z siedzibą w Kocmyrzowie (32-010), ul. Spacerowa 16 (zwana dalej: „GOOD LOOK”), REGON: 381207964 NIP: 6792989141.

2. Regulamin definiować będzie poniższe terminy w następujący sposób:

  1. Konsument – jest nim osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

  2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nim osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Sprzedawca – oznacza firmę GOOD LOOK Natalia Rakoczy z siedzibą w Kocmyrzowie, ul. Spacerowa 16, o numerze REGON: 381207964, NIP: 6792989141.

  5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.goodlook.shop.pl przez GOOD LOOK;

  6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740 z późń. zm.);

  7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między GOOD LOOK a Klientem;

  8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344);

  9. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę;

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży GOOD LOOK, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;

  11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późń. zm.);

  12. Strony – oznaczać będą obie strony przeprowadzanej transakcji tj. GOOD LOOK oraz Klienta;

  13. Dni robocze – oznaczać będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  14. Realizacja zamówienia – oznaczać będzie termin w którym GOOD LOOK wykonywać będzie czynności zmierzające do skompletowania i przygotowania towaru Klienta do wysyłki. Termin realizacji zamówienia zaczyna bieg w dniu następnym od prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta – tj. zaksięgowania przez GOOD LOOK całości należnej kwoty za towar;

  15. Termin dostawy – oznaczać będzie termin od chwili zakończenia realizacji zamówienia przez GOOD LOOK – tj. czasu który dostawca będzie potrzebował na dostarczenie towaru do Klienta;

  16. Cena ostateczna - cena zsumowanych towarów z uwzględnionym podatkiem VAT, bez uwzględniania kosztów przesyłki.

3. Klient może komunikować się z GOOD LOOK w następujący sposób:

a) na adres e-mail : kontakt@goodlook.shop.pl;

b) telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48784626052; (koszt wg taryfy operatora);

c) osobiście pod adresem: ul. Spacerowa 16, Kocmyrzów (32-010);

d) przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, tj. osoby które nabyły pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 Kodeksu cywilnego.

2. W celu dokonania zamówienia na stronie sklepu internetowego, Klient musi wyrazić zgodę na akceptację niniejszego regulaminu.

2a. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 2b. Strona sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design, która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

2c. Strona sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – tj. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

2d. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Ponadto regulamin udostępniany będzie w formie pliku PDF na adres e-mail Klienta, w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.

3. GOOD LOOK informuje, iż osoby które rejestrują się w sklepie internetowym oraz dokonują w nim zakupów podają dane osobowe, które GOOD LOOK przetwarzać będzie na warunkach wskazanych w polityce prywatności.

4. Zamówienia przyjmowane będą poprzez stronę internetową www.goodlook.shop.pl

5. Towary które oferuje GOOD LOOK poprzez swoją stronę internetową, są szczegółowo oznaczone. W szczególności na stronie podane są następujące informacje odnośnie właściwości towarów:

 1. cena towaru;

 2. materiał z którego jest wykonany towar;

 3. dostępności towaru w sklepie stacjonarnym;

 4. rozmiaru towaru;

 5. koloru towaru;

 6. opisu towaru;

 7. użytego kroju;

 8. informacji o wymiarze towaru noszonym przez modelkę prezentującą towar;

6. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając inne informacje odnośnie towaru.

7. Po dokonaniu przez Klienta wyboru towaru, powinien on kliknąć w ikonę „Dodaj do koszyka”.

8. Produkt pojawi się w koszyku, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”, jeżeli Klient nie zalogował się, następuje przeniesienie do panelu logowania lub panelu zakładania konta lub możliwości dokonania zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym.

8a. W panelu logowania lub zakładania nowego konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

8b. W panelu złożenia zamówienia bez rejestracji należy podać następujące dane:

 1. adres e-mail Klienta;

 2. imię Klienta;

 3. nazwisko Klienta;

 4. adres dostawy (miasto, kraj, kod pocztowy);

 5. numer telefonu komórkowego;

9. Po założeniu konta albo zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do opcji dodatkowych panelu Klienta, między innymi:

 1. możliwości sprawdzenia na na jakim etapie realizacji zamówienia znajduje się zamówienie Klienta;

 2. historii przeszłych zamówień.

 3. historii zwrotów poprzednich zamówień;

 4. możliwość edycji danych Klienta;

 5. dostępu do panelu z przyznanymi bonami na zakup towarów;

 6. listy życzeń klienta;

 7. możliwości tworzenia własnych kolekcji przez Klienta;

 8. powiadomień.

10. Po wybraniu sposobu dostawy przez Klienta na podany adres, Klient powinien dokonać wyboru sposobu płatności. Klient może wybrać następujące sposoby płatności:

 1. poprzez platformę PayU;

 2. poprzez platformę Twisto;

 3. przelewem tradycyjnym;

 4. poprzez płatność przy odbiorze towaru.

  10a. Klient powinien opłacić zamówienie w terminie 30 minut, w przypadkach wskazanych w pkt 10 lit a-b. W przypadku przelewu tradycyjnego termin wynosi jeden dzień roboczy. W przypadku braku zapłaty w terminie o których mowa powyżej, umowę będzie się uważać za niezawartą.

11. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

12. W przypadku gdy Klient wybrał płatność on-line, przekierowany będzie do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której istnieje możliwość aby kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

13. Jeżeli nie dojdzie do otrzymania zapłaty on-line przez GOOD LOOK, zamówienie poczytywane będzie jako niezłożone, a umowa nie niezawarta, zamówienie nie będzie w takim wypadku realizowane.

14. Klient ma prawo – na każdym etapie składania zamówienia, aż do dokonania płatności – do anulowania zamówienia. Anulację zamówienia można przeprowadzić poprzez kliknięcie w „Koszyk” i kliknięcie w krzyżyk przy towarze który Klient chce anulować. W przypadku nie doprowadzenia przez Klienta procesu składania zamówienia do końca, poczytywać się to będzie jako anulację zamówienia – takie zamówienie nie będzie realizowane przez GOOD LOOK.

15. W przypadku poprawnego złożenia zamówienia przez Klienta, otrzyma on od GOOD LOOK - na podany przez Klienta adres e-mail - wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia. W wiadomości zostanie podany indywidualny numer zamówienia służący m.in. do ustalania stanu realizacji zamówienia.

16. GOOD LOOK zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w formie telefonicznej lub e-mailowej, w celu prawidłowego wykonania złożonego zamówienia.

III. Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej, podawane są w złotych polskich (PLN), zawierają w sobie podatek VAT.

2. Do ostatecznej ceny zamówionych towarów, doliczany będzie koszt przesyłki, której wysokość uzależniona jest od rodzaju formy dostawy, rodzaju płatności oraz ewentualnych promocji udzielanych przez GOOD LOOK.

3. Cena która podana będzie na stronie w chwili złożenia zamówienia będzie ceną obowiązującą Strony. W przypadku prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, cena ostateczna pozostaje taka sama – bez wpływu na nią będą później wprowadzone oferty promocyjne lub wyprzedaż owe.

4. GOOD LOOK zastrzega sobie w szczególności prawo do:

 1. przeprowadzania, odwoływania oraz modyfikacji akcji promocyjnych w sklepie internetowym;

 2. wprowadzania do sprzedaży nowych towarów oraz anulowania towarów zamieszczonych na stronie;

 3. zmiany cen towarów zamieszczonych na stronie internetowej;

5. GOOD LOOK zastrzega sobie prawo, do realizacji zamówień powyżej kwoty 700 zł – bez uwzględnienia ceny przesyłki – tylko w formie przedpłaty, tj. sposobów zapłaty wymienionych w lit a-c działu II pkt 10 Regulaminu.

IV. Stan zamówionych towarów

1. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są towarami znajdującymi się na stanie sklepu.

2. W wyjątkowych przypadkach, w razie wystąpienia błędu oprogramowania strony, lub jednoczesnego zamówienia tego samego towaru przez kilku Klientów, istnieje możliwość iż towar będzie niedostępny. GOOD LOOK poinformuje Klienta o niemożności realizacji takiego zamówienia.

3. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta na towar niedostępny, GOOD LOOK zwróci Klientowi opłacone środki pieniężne lub – za zgodą klienta zmodyfikuje zamówienie. O wystąpieniu powyższej sytuacji Klient zostanie powiadomiony w formie e-mailowej lub telefonicznej.

4. Klient może sprawdzić dostępne rozmiary oraz kroje towaru, na podstronie towaru.

V. Realizacja zamówienia

1. GOOD LOOK realizuje zamówienia Klientów zarówno z terytorium Polski jak i terytoriów zagranicznych.

2. W przypadku realizacji zamówienia na terytorium Polski, przesyłka realizowana będzie przez firmę InPost lub usługę paczkomat Inpost.

3. W przypadku prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, realizacja zamówienia ze strony GOOD LOOK nastąpi w przeciągu od jednego do pięciu dni roboczych.

4. Przeciętny termin dostawy na terytorium Polski wynosi od jednego do dwóch dni roboczych.

5. GOOD LOOK realizować będzie zamówienia poprzez wysyłkę towaru na adres określony przez Klienta, nie istnieje możliwość odbioru towaru w sklepie stacjonarnym GOOD LOOK.

6. W przypadku wybrania przez Klienta zapłaty za towar w formie o której mowa w lit d działu II pkt 10 Regulaminu (tj. „za pobraniem”), realizacja zamówienia będzie przeprowadzana bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności o których mowa w lit a-c działu II pkt 10 Regulaminu, zamówienie zostanie przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

6. GOOD LOOK udziela Klientowi darmowej wysyłki krajowej (za pomocą kuriera InPost lub paczkomatu InPost, w przypadku przekroczenia kwoty 300 zł ceny ostatecznej za całość towarów zamówionych przez Klienta.

7. GOOD LOOK pragnie poinformować Klientów, iż nigdy nie będzie wysyłał do Klientów informacji z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego – w przypadku gdy wybrali oni inną formę płatności niż przelew tradycyjny - ponadto GOOD LOOK nigdy nie będzie informował, iż nastąpiła zmiana numeru konta na który należy dokonać przelewu tradycyjnego. W przypadku otrzymania takiej wiadomości GOOD LOOK prosi klientów o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

8. Treść umieszczona na stronie sklepu internetowego GOOD LOOK nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

VI. Koszt dostawy

1. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz innych krajów.

2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz wybranego rodzaju płatności, wynosić będzie:

a) w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności przy odbiorze

– 21 PLN brutto;

b) w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności on-line

– 16 PLN brutto;

c) w przypadku przesyłki realizowanej do paczkomatu InPost i płatności on-line

- 16 PLN brutto;

3. Koszty dostawy oraz rodzaj przewoźnika przesyłki zagranicznej będą ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny – tj. zwrócić towar.

1a. GOOD LOOK oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 1, Klient powinien złożyć GOOD LOOK jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3a. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3b. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, GOOD LOOK niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w formie e-mailowej na adres e-mail Klienta.

4. Oświadczenie o którym mowa powyżej Klient może złożyć, w jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą na adres: ul. Spacerowa 16, Kocmyrzów (kod pocztowy 32-010);

b) na adres e-mail: kontakt@goodlook.shop.pl;

4a. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na adres fizyczny GOOD LOOK - termin uważany będzie za zachowany, jeżeli Klient nadał oświadczenie w formie listownej, najdalej w ostatnim dniu terminu 14-dniowego na odstąpienie od umowy.

5. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zarówno poprzez jednoznaczne wskazanie, iż odstępuje od konkretnej umowy lub poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy który GOOD LOOK przygotował dla swoich Klientów. Niezależnie od wyboru formy złożenia oświadczenia przez Klienta, są one równoważne – jednakże dla szybkości postępowania oraz celem uniknięcia wątpliwości, GOOD LOOK zaleca używanie gotowego formularza. GOOD LOOK zaleca także zamieszczenie paragonu, lub dowodu zakupu celem przyspieszenia realizacji zwrotu.

6. Klient powinien odesłać towar w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, GOOD LOOK zwróci Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia) nie później niż 14 dni od dnia, w którym GOOD LOOK został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

8. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – zgoda Klienta na inny sposób zwrotu środków jest całkowicie dobrowolna.

9. GOOD LOOK może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Towary należy odesłać na adres:

ul. Spacerowa 16, Kocmyrzów (kod pocztowy 32-010)


nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował GOOD LOOK o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje

1. Produkty oferowane przez GOOD LOOK są produktami nowymi, nie posiadają wad prawnych ani fizycznych. W przypadku oferowania do sprzedaży przez GOOD LOOK rzeczy używanej lub z wadami, GOOD LOOK poinformuje o tym Klienta.

2. W przypadku wystąpienia wad GOOD LOOK ponosi odpowiedzialność za wady.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zastosowanie w takim wypadku mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego - w szczególności Kodeksu cywilnego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów prawa, Klient może skorzystać z rękojmi jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

4. Reklamację można złożyć w sposób o którym mowa w pkt 4 lit a oraz b działu VII Regulaminu.

5. W przypadku reklamacji drogą pocztową lub reklamacji on-line, Klient powinien wskazać na czym polega wada towaru oraz dlaczego domaga się reklamacji. Ponadto powinien wskazać preferowany sposób załatwienia reklamacji – sposoby załatwienia reklamacji zostały wskazane w art. 560 § 1 oraz 2 oraz w art. 561 Kodeksu cywilnego.

6. GOOD LOOK rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. GOOD LOOK poinformuje o sposobie realizacji reklamacji poprzez e-mail lub wiadomość SMS. GOOD LOOK dołoży starań aby odpowiedź na reklamację była dokonana w formie której zażyczył sobie Klient.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii lub skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: kontakt@goodlook.shop.pl;

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sklepie stacjonarnym należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona Klientowi bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej drogą pocztową Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail lub poprzez wiadomość SMS, a towar zostanie odesłany na adres, z którego został wysłany reklamowany towar. W przypadku gdy z treści reklamacji wynikać będzie, iż Klient żądać będzie konkretnego sposobu kontaktu co do załatwienia reklamacji – GOOD LOOK dołoży starań żeby zachować formę odpowiedzi preferowaną dla Klienta.

10. GOOD LOOK w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się GOOD LOOK w powyższym terminie oznacza, że GOOD LOOK uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcom na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sadów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356);

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

IX. Faktury

W przypadku gdy Klient żądać będzie faktury, powinien on podać niezbędne dane, w szczególności numer NIP, imię i nazwisko oraz inne wymagane dane. W przypadku numeru NIP – musi on zostać podany najpóźniej podczas składania zamówienia. GOOD LOOK nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędne podanie przez Klienta danych.

X. Przetwarzanie danych osobowych

GOOD LOOK informuje, iż w celu prowadzenia konta Klienta oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków GOOD LOOK wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, przetwarzać będzie dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

1. Zawierając umowę Klient oraz konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

2. GOOD LOOK zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://goodlook.shop.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2022r.

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do:

GOOD LOOK Natalia Rakoczy

ul. Spacerowa 16

Kocmyrzów (kod pocztowy 32-010)

Uprzejmie informuję/informujemy*, że odstępuję/odstępujemy* od umowy sprzedaży na następujące Produkty:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Zamówione dnia*/ otrzymane dnia*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta(-ów), numer zamówienia oraz numer konta do zwrotu:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres Klienta(-ów):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Data / podpis(y) Klienta(-ów) (wyłącznie, gdy zostaje wybrana pisemna forma powiadomienia)

______________________________________________________________

(*) niepotrzebne usuń.